İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

Sağlık Bakanlığı’nın İlkyardım Eğitimi ile ilgili yönetmeliği doğrultusunda, kursiyerlerin bilmesi gereken yönetmelik maddeleri aşağıdaki gibi özetlenmiştir.

Siz de İLK YARDIM EĞİTİMİNE KATILIN, HAYAT KURTARIN!

thin

Sağlık Bakanlığı İlkyardım Yönetmeliğinin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

İlkyardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişidir.

İlkyardım eğitimi: İlkyardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar ile verilen eğitimdir.

İlkyardım eğitmeni: Eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilkyardım eğitmeni olarak yetki belgesi düzenlenmiş, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sınıfına giren kişidir.

Merkez: İlkyardım eğitimi ve/veya ilkyardım eğitici eğitimi vermek amacıyla faaliyet gösteren ilkyardım eğitim merkezidir.

Sınav gözetmeni: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan yetki belgeli ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitici eğitmenidir. Sınav gözetmen ekibi: En az iki kişilik sınav gözetmeninden oluşan ekiptir.

İlkyardım Eğitimi Eğitmen Sayısı:

İlkyardım Eğitim Merkezlerinde, ilkyardım eğitimi programında, her 7 (yedi) katılımcıya (kursiyere) 1 (bir) eğitmen olacak şekilde çalışır.

Katılımcı sayısı:

İlkyardım eğitimi programlarında katılımcı sayısı en fazla 21 kişidir.

İlkyardımcı bulundurulması:

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.

Eğitim Standartları:

Yapılacak tüm eğitimlerde Genel Müdürlükçe hazırlanmış eğitim kitapları ve sunum CD’leri kullanılır.

Eğitim süreleri:

İlkyardım eğitimi 16 saat olarak düzenlenir.

Eğitim konuları:

Eğitim konuları, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Merkezler eğitimlerinde standartları Bakanlıkça belirlenen ve müdürlük tarafından onaylanan eğitim kitabı ve sunum CD’sini kullanır. Detaylı bilgi için İlkyardım Eğitimi Modülleri sayfasını inceleyebilirsiniz.

Eğitimlerin içeriği:

İlkyardım eğitimi için; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım konularıdır.

Güncelleme Eğitimleri:

Bilgi ve becerilerin güncel tutulması amacı ile almış olduğu yetki belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, alınan eğitimin yarısı olacak şekilde düzenlenir. Güncelleme eğitiminde, güncellenecek eğitimin beceri rehberlerinin tamamı kullanılarak kursiyerlere uygulatılır.

Standart ilkyardımcı sertifikası olup güncelleme zamanı gelenlerin 8 saatlik güncelleme eğitimine katılmaları halinde, belgeleri güncellenir.

Yeterlilik ve Sınav:

  • İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması zorunludur.
  • Katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.
  • Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.
  • Sınav kurallarına uymadığı için sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır.
  • Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Kişinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır.
  • Teorik sınav soruları, müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözetim ekibince belirlenir. Uygulama sınavları; temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk, bebek), hava yolu tıkanıklığı ve araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydı ile beceri gerektiren diğer konularda yapılır. Konu başlıkları sınav gözetim ekibince belirlenir.
  • Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır.
  • Sınavlar, eğitim bitiş tarihinden sonra en fazla otuz gün içinde yapılır.

İlkyardımcı belgesi/yetki belgesi:

İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme

eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.

Güncelleme eğitimine katılan kişilere ait yetki belgeleri belge geçerlilik süresi kadar uzatılır.

İlkyardımcı belgesi/yetki belgesi ile ilkyardımcı kimlik belgesi, merkez veya müdürlük tarafından hazırlanır.

Ücretler:

Ücret tespit komisyonunca (Ek-9)’da yer alan konulara ait ücretler belirlenir. Komisyon, her merkezin mesul müdürü veya bir temsilcisi, il ticaret odasından bir temsilci ile acil ve/veya afetlerde sağlık hizmetleri şube müdüründen oluşur. Komisyona, il sağlık müdürü veya görevlendireceği il sağlık müdür yardımcısı başkanlık eder. Merkezlere, komisyon toplantısına katılımları hakkında yazılı bildirim yapılır. Komisyonca; fiyat endeksleri, yerel koşullar, emsal ücretler ve benzeri göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve ücretler tespit edilir. Komisyonca tespit edilen ücretler, tüm katılımcılar tarafından imza altına alınır ve ilin sağlık müdürü tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Onaylanan ücretlerin bir örneği (Ek-9) Genel Müdürlüğe gönderilir.

Her yılın ocak ayı başından şubat ayı sonuna kadar ücret tespit komisyonu toplanır. Ücret tespitleri yıllık olarak yapılır.

İlkyardım eğitimlerinde teorik ve uygulamalı sınavlar için katılımcılardan alınacak sınav ücreti ile sınavlarda görev alan sınav gözetmenlerine ödenecek ücretler Bakanlıkça belirlenir.

Prosedürler, işleyiş ve her türlü konuda sorunuz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.